späť na úvodnú stránku

pridajte sa k nám na Facebook

pozrite si nás na YouTube

Ligová tabuľka

Stav k 10.01.2016


1. HC46 Bardejov 79
2. HC N.ZÁMKY 73
3. MHK32 LIPT.MIK. 71
4. HC Prešov 07 69
5. HC 07 Detva 65
6. HK Michalovce 63
7. HC Senica 52
8. HC Topoľčany 44
9. HK SNV 40
10. HK Trnava 36
11. MHK HUMENNÉ 28
12. HK95 Pov.Bys. 28
13. SR 20 18

Bezpečnostné opatrenia Slovenského zväzu ľadového hokeja v súvislosti s teroristickými útokmi

23.11.2015 16:00:00 | mhkhe.bemaco.sk

V súvislosti s teroristickými útokmi, ktoré sa udiali v predchádzajúcich dňoch, prijal Policajný zbor

Slovenskej republiky (ďalej len PZ SR) preventívne opatrenia na úseku zabezpečenia bezpečnosti

počas organizovania športových podujatí, preto prosíme všetkých návštevníkov zápasov a fanúšikov o maximálne rešpektovanie bezpečnostných pokynov usporiadateľov a SBS zložiek. Zároveň prosíme všetkých návštevníkov, aby kvôli bezpečnostným kontrolám prišli v dostatočnom predstihu pred konaním podujatia.

Bezpečnostná komisia SZĽH (ďalej iba BK SZĽH) na stretnutí s predstaviteľmi PZ SR bola informovaná o vyhodnotení bezpečnostných hrozieb v SR, počas konania športových podujatí. PZ SR navýšil počty službukonajúcich policajtov velených do bezpečnostných opatrení pri zabezpečovaní poriadku na verejne prístupných miestach - pri zimných štadiónoch, kde sa odohrávajú hokejové zápasy Tipsport ligy, 1. hokejovej ligy a zápasov riadených SZĽH.

Na základe týchto opatrení vydáva BK SZĽH usmernenie pre kluby SZĽH, ktoré organizujú športové

Podujatia.

Športové kluby ako organizátori športových podujatí sú povinné riadiť sa stanovami, poriadkami

a smernicami SZĽH ako aj zák. NR SR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí

a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). BK SZĽH odporúča preto vykonávať najmä:

• Bezpečnostný manažér klubu (ďalej len BM) 1. deň pred stretnutím Tipsport ligy seniorov, 1. LIGY

seniorov sa bude kontaktovať s miestne príslušným oddelením PZ SR za účelom spresnenia

pripravovaných opatrení na zápas zo strany PZ SR. Bude informovať PZ SR o svojich opatreniach na

podujatí (počet členov usporiadateľskej služby, rozsah bezpečnostných kontrol ich rozmiestnenie

a pod.)

• BM klubu zabezpečí, aby zimný štadión bol 1,5 h. pred konaním majstrovského stretnutia uzatvorený pre verejnosť a usporiadateľská služba bola na podujatí v dostatočnom počte a na svojich určených miestach.

• BM klubu si vymení tel. kontakt s veliteľom bezpečnostných opatrení PZ SR na podujatí a navzájom

sa budú informovať o mieste, kde sa počas podujatia budú nachádzať.

• Pred samotným stretnutím zabezpečí BM klubu prehliadku miesta konania zápasu - zimný štadión za

účelom, aby sa tam nenachádzali zakázané predmety. Osobitnú pozornosť treba venovať priestorom

technického zázemia zimného štadióna, priestorom pre verejnosť. V prípade, že sa v týchto priestoroch nachádzajú predmety - tašky, krabice a pod. a zjavne sa k takýmto predmetom nikto nehlási, okamžite informuje PZ SR o týchto predmetoch. Nemanipuluje s nimi a evakuuje takýto priestor.

• Pred každým stretnutím BM klubu vykoná zaškolenie usporiadateľov s upozornením na zvýšenie

pozornosti pri výkone usporiadateľskej činnosti, povinnosť vykonávať dôkladné bezpečnostné

kontroly všetkých divákov (BK SZĽH odporúča použitie technických prostriedkov - ručné detektory

kovov) vstupujúcich na miesto konania zápasu - zimný štadión s cieľom zakázať vstup osobám, ktoré

majú pri sebe alebo na sebe zakázané predmety v zmysle zákona a poučí usporiadateľskú službu, aby

venovali zvýšenú pozornosť voľne položeným alebo odloženým taškám, krabiciam a pod. ku ktorým

sa nikto nehlási. S takýmito predmetmi usporiadateľ nemanipuluje ale okamžite informuje BM klubu.

• Organizátor upozorní návštevníkov podujatia na sprísnené bezpečnostné kontroly (na svojej webovej

stránke prostredníctvom oznamu a pod.). Vyzve ich, aby na podujatie prišli s miernym predstihom.

• BM zabezpečí, aby sa pred, počas a bezprostredne po stretnutí do priestorov šatní hostí, domácich,

rozhodcov a k technologickým zariadeniam, nedostali nepovolané osoby. Pre verejnosť a nepovolané

osoby je do týchto priestorov vstup zakázaný.

• BM zabezpečí, aby bolo parkovisko, kde sa nachádzajú autá rozhodcov, predstaviteľov klubu a

autobus hostí nepretržite strážené. O tomto mieste informuje veliteľa bezpečnostných opatrení PZ SR.

• Osobitnú pozornosť treba venovať priestorom pred turniketmi, kde sa združuje väčší počet ľudí za

účelom vytipovania podozrivo sa správajúcich osôb, ktoré by svojím konaním mohli narušiť priebeh

podujatia a na tieto osoby upozorniť PZ SR.